• Privacy & Veiligheid
 • vv DSE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vv DSE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als vv D.S.E. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@vvdse.nl.Bekijk hier de complete privacyverklaring.

  Fotobeleid

  vv DSE plaatst foto’s en afbeeldingen op diverse kanalen ter informatie en promotie van de club. vv DSE hanteert een fotobeleid voor het plaatsen van foto’s op de website, social mediakanalen en andere verspreidingsmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld WhatsApp groepen). In het beleid leest u de regels waar alle betrokkenen zich aan moeten houden.

  Regels m.b.t. het maken van foto- en video opnames

  • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of (uitgenodigde) pers.
  • Mogelijke omstandigheden waarbij foto’s gemaakt kunnen worden zijn: wedstrijden en toernooien, tijdens trainingen en andere verenigingsactiviteiten.
  • Binnen vv DSE is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes, behoudens bijvoorbeeld de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleren aan onder de douche.
  • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website en social mediakanalen wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
  • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in vv DSE gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding; minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
  • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams.
  • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen
  • Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp-groepen. Dus ook hierbij geldt: netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden.

  Sancties

  Bestuursleden, begeleiders, coaches, trainers en andere vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit beleid. Indien zich een incident voordoet zal het hoofdbestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.

  Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen gepubliceerde foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur via privacy@vvdse.nl. De foto’s zullen dan in overleg bewerkt of verwijderd worden.