• Algemene ledenvergadering – 11 november 2022 - 19.30 uur

  Hieronder treft u de agenda aan voor de Algemene Ledenvergadering. Dit schrijven kunt u tevens zien als officiële uitnodiging voor deze vergadering.

  1. Opening door de voorzitter

  2. Notulen vorige vergadering (24 september 2021)

  3. Bespreking financiële verslagen/exploitatieoverzicht/begroting 
  We bespreken de hoofdlijnen van seizoen 21/22. Inzage in de financiële overzichten en gedetailleerde info kan nadien opgevraagd worden bij de Penningmeester.

  4. Verslag kascontrole commissie

  5. Bestuursverkiezingen

  • Ron Hofman is aftredend, is herkiesbaar
  • Michel Oomen is aftredend, is herkiesbaar
  • Eventuele (tegen)kandidaten dienen zich te melden met 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden bij de secretaris

  Pauze

  6. Mededelingen bestuur

  7. Vrijwilligersbeleid

  8. Huldiging jubilarissen

   

  Jubilarissen 2022

  45 jaar lid:

  Mike Arnouts / Frank van Ginneken / Corné Mathijssen

  40 jaar lid:

  Wim Jansen

  35 jaar lid:

  Ron Wiersma / Dirk Floren / Mark Raven / Peter Baan / Piet de Regt / Will van der Sanden-Claessen

  30 jaar lid:

  Rene Grefkens / Tijs van Hassel

  25 jaar lid:

  Jeroen de Raaff / Lars Deenen / Stefan van Ginneken / Mark Coremans / Arjan Mol / Tim Lukus / Joost de Raaff

  9. Verloting obligaties

  10. Rondvraag

  11. Sluiting door voorzitter