• Algemene ledenvergadering - 1 november 2019 - 19.30 uur

  Hieronder treft u de agenda aan voor de Algemene Ledenvergadering. Dit schrijven kunt u tevens zien als officiële uitnodiging voor deze vergadering.

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen vorige vergadering (26 oktober 2018)
  3. Bespreking financiële verslagen/exploitatieoverzicht/begroting
  4. Verslag kascontrole commissie
  5. Bestuursverkiezingen

  • Ron Hofman is aftredend, is herkiesbaar
  • Michel Oomen is aftredend, is herkiesbaar
  • 1 bestuursfunctie vacant (bestuurslid)
  • Eventuele (tegen)kandidaten dienen zich te melden met 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden bij de secretaris

  Pauze

  6. Mededelingen bestuur

  7. Huldiging jubilarissen

  • 40 jaar lid:
   André van Ringelenstijn
   Wim van der Sanden
   Wim Foesenek
  • 35 jaar lid:
   Erwin Sep
   Piet Koevoets
   Hans Foesenek
  • 30 jaar lid:
   Toon Braspenning
   Charles van der Put
   Bert Koele
   Yves de Leeuw
  • 25 jaar lid:
   Rob van Dongen

  8. Vrijwilligersbeleid

  9. Energieneutraal sportpark (kosten)

  10. Verloting obligaties

  11. Rondvraag

  12. Sluiting door voorzitter